Progres.Online

Sow@tly

Internetde nädip tankydy pikir etmeli?

Biziň daş-töweregimizdäki ähli zatlar, şol sanda onlaýn gabat gelip biljek zatlar hem bize täsirini ýetirýär. Internetdäki maglumatlar biziň pikirlerimize, duýgularymyza, ynançlarymyza we özümizi alyp barşymyza täsir...

Botmy ýa-da bot däl?

Internetde hakyky däl hereketleri nädip saýgarmaly? Durmuşy ýeňilleşdiriji zatlar (laýfhak), täzelikler we ylhamlandyryjy çeşmeler bolsun, seniň kabul edýän ähli onlaýn maglumatlaryň deň däldir. Sagdyn ýörelgeler...

Onlaýn misinformasiýadan ägä bol

Internetde wideo, surat ýa-da makala bilen ýüzbe-ýüz bolanyňda hakykaty hyýaly zatdan tapawutlandyrmak kyn bolup biler. “Misformasiýa” termini nädogry ýa-da bulaşdyryjy maglumatlara salgylanmak üçin ulanylyp, şol sanda...

Internetde ýalany çyndan saýgar

Misinformasiýa: Bu termini habarlarda we sosial mediýada eşidensiň… ýöne ol aslynda näme; ony nädip saýgarmaly? “Misinformasiýa” – nädogry ýa-da bulaşdyrýan maglumatlardyr (informasiýa). Misinformasiýa elmydama...

Internetde haýsy saglyk maglumatlaryna ynanmaly?

Käwagt duşýan saglyk maslahatyň çyna meňzärden aşa gowy eşidilýärmi? Meselem, deriňi agardýan sabyn ýa-da tiz horlandyrýan çaý. Şeýle marketing usullarynyň köpelýän we ösýän döwründe dogry we ýalňyş maglumatlary aýyl...

Eger internetdäki saglyk maslahatlar nädogry bolsa?

Saglyk baradaky ýalňyş onlaýn maglumatlardan goran. Internetde ýaýran saglyga degişli nädogry maglumatlar, peýdasyz maslahatlardan başlap tä howply talaplara çenli barýar. Şeýle nädogry maslahatlar aslynda çyndan kömek...