Progres.Online

Sow@tly

EXIF näme we ony suratlardan nädip aýyrmaly?

EXIF (Exchangeable Image File Format) kameraňyz we suratyň düşürilen ýeri barada birnäçe maglumatlary öz içine alýar. Eger siz EXIF-li suratlaryňyzy paýlaşsaňyz, beýlekiler suratlardan köp maglumatlary alyp bilerler...

IOS enjamyňyzy nädip goramaly?

Eger-de siz iPhone ýa-da iPad ulanýan bolsaňyz, onda siz olaryň beýleki enjamlara garanyňda has howpsuzdygy barada eşidensiňiz. Elbetde, bu hemişe çyn däl. Enjamlarymyzyň howpsuzlygy olaryň programma üpjünçiligine we...

Internetde aragatnaşygyňyzyň gizlinligini goraň

Her bir aragatnaşyk usulynyň, sanly ýa-da başga bir usul bolsun, rahatlygy, meşhurlygy, bahasy we howpsuzlygy boýunça artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Aragatnaşyk etmek üçin ulanýan usullarymyzyň peýdalaryny we...

Sazlamalaryňyzy üýtgediň

Eger internet diňe bir güýmenje üçin surat paýlaşylýan ýer bolan bolsady, parollara beýle bir zerurlyk hem bolmazdy. Emma, internetde töleg geçirmek ýaly gymmatly işlerimizi hem amala aşyrýarys. Siz, haçan-da öz...