Progres.Online

Adamlar

Pelsepe Hatlary

“Men öz watanymy gözi gapyk, başy egik, ýumdyrlan agyzlar bilen söýmegi öwrenmedim”. Pýotr Ýakowlewiç Çaadaýew rus filosofy we publisist. 1794-nji ýylda Moskwada dogulýar we 1856-njy ýýlda şol ýerde aradan çykýar...

Hydyr Derýaýewiň täsin ykbaly

Türkmen edebiýatynyň ussady Hydyr Derýaýewiň biziň aramyzdan gidenine indi birnäçe ýyl bolupdyr. 1937-nji ýylda 32 ýaşly Hydyr Derýaýew üçlügiň karary bilen «halk duşmany» diýlip yglan edildi hem-de 10 ýyl möhlet bilen...

Azatlygyň paradoksy

“Häzirkizaman adamynda heniz hem gorky bar we ol her hilli diktatorlara öz azatlygyny elden bermäge ýa-da maşyndaky nurbata öwrülip, azatlygyny ýitirmäge meýilli bolýar.” Biziň nä derejede erkindigimize beýik nemes...

Pespäl, işe berlen adamdy

Allaýar Çüriýewiň “Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi” atly kitabyndan Balyş Öwezow barada ýatlamalar. Men şu makala material toplap ýörkäm, bir topar adamlar bilen söhbetdeş bolmaly boldum. Birnäçeleri Balyş Öwezowyň...

Andreý Saharowdan intellektual azatlyk barada

Adam jemgyýetine intellektual azatlyk zerurdyr – maglumat almak we ýaýratmak azatlygy, bitarap we gorkusyz pikir alyşmak azatlygy, emeldarlaryň basyşyndan we ýalan düşünjelerden azatlyk. Bu üç gatlakly pikir azatlygy...

Biziň Ümür Agamyz

Ümür Esen – Murgaply mugallym, folklorçy we magaryfçy. Дөреден музейлери шу ашакдакылардан ыбарат: Мары велаят билим мирасхана-музейи;Магтымгулы адындакы Түркмен дөвлет университетиниң тарых факултетиниң...

Ýalançylykda Ýaşamazlyk

Bir döwürler pyşyrdamaga hem gaýratymyz çatmazdy. Indi welin Samizdat (hökümetiň gadagan eden ýazgylaryny gizlinlikde çap etmek we ýaýratmak) ýazýarys we okaýarys. Käwagt Ylmy-barlag institutynyň çilim çekilýän otagyna...