Progres.Online

Ykdysadyýet

Türkmenistandaky aýlyklar we inflýasiýa

Türkmenistanda ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň peselmezligi üçin 2022-nji ýylda aýlyklar 20-30% artmaly diýip çaklap bolýar. Eýsem, ýurtda aýlyklaryň 10% galdyrylmagy inflýasiýanyň derejesine deň gelýärmikä...

Talyban ýeňdi. TOPH başa bararmy?

Hytaý goşulmazlygy saýlasa, şol bir näbellilik dowam eder ýa-da iň gowy ssenariýada Potemkin TOPH (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) gaz geçiriji toslamasy ýaly bir zat bolar. Bu aralykda Aziýanyň Öşüş Banky...

“Tebigy baýlyklaryň gargyşy”

“Tebigy baýlyklaryň gargyşy” (ресурсное проклятие, resource curse) Tebigy resurslarynyň (nebit, gaz we beýleki minerallar) artykmaçlyk etmegi we olardan gazanyljak girdeji bir ýurt üçin uly bereket ýaly görünse hem...

Jemi Içerki Önüm näme we ol nädip hasaplanylýar?

Türkmenistanyň Jemi Içerki Önüminiň ösüş derejesi çap edilende birnäçe halkara guramalaryň we hökümetiň berýän sanlarynyň arasynda tapawutlar bolýar. Meselem, 2020-nji ýyl üçin JIÖ-niň ösüşini hökümet 5.9% ösüş diýip...