Progres.Online

Ykdysadyýet

Aşgabat gazna biržasy näme?

Gazna biržasy – bu dürli kärhanalaryň paýnamalarynyň, obligasiýalarynyň, bondlarynyň we beýleki gymmatly kagyzlaryň söwda edilýän ýeridir. Türkmenistanda hem ilkinji gazna biržasy “Aşgabat Gazna biržasy” ady bilen 2016...

Kim utýar, kim utulýar?

Türkiýedäki Türkmenistanly migrantlaryň öýüne ugradýan pullary Ykdysatçynyň analizy Türkmenistanda dörän ýiti ykdysady krizis we iş mümkinçilikleriniň azalmagy sebäpli birnäçe türkmenistanlylar Türkiýä işlemäge gitdiler...

Kim töleýär? Hytaýyň gizlin karz serişdeleri

Dünýäde Hytaý iň uly karz beriji bir döwletdir, emma bu karzlaryň şertleri hakynda maglumatlar açyk şekilde görkezilmeýär. Hytaýyň we karz alyjy hökümetleriň öz aralaryndaky şertnamalary çap edilmeýär we ýakyndan...

Türkmenistan iň haýal internetli ýurt

Cable.co.uk neşiriniň maglumatyna görä, Türkmenistan internet tizligi boýunça dünýäde iň yzdaky hatarlaryň birini eýeleýär. Internetiň iň haýal tizligi bilen tanalýan dünýäniň bäşligi: Türkmenistan (0.50 Mbit /sek)...

Türkmenistandaky aýlyklar we inflýasiýa

Türkmenistanda ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň peselmezligi üçin 2022-nji ýylda aýlyklar 20-30% artmaly diýip çaklap bolýar. Eýsem, ýurtda aýlyklaryň 10% galdyrylmagy inflýasiýanyň derejesine deň gelýärmikä...

Talyban ýeňdi. TOPH başa bararmy?

Hytaý goşulmazlygy saýlasa, şol bir näbellilik dowam eder ýa-da iň gowy ssenariýada Potemkin TOPH (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) gaz geçiriji toslamasy ýaly bir zat bolar. Bu aralykda Aziýanyň Öşüş Banky...