Progres.Online

Ykdysadyýet

Jemi Içerki Önüm näme we ol nädip hasaplanylýar?

Türkmenistanyň Jemi Içerki Önüminiň ösüş derejesi çap edilende birnäçe halkara guramalaryň we hökümetiň berýän sanlarynyň arasynda tapawutlar bolýar. Meselem, 2020-nji ýyl üçin JIÖ-niň ösüşini hökümet 5.9% ösüş diýip...

Meniň elimden gelýän zat barmy?

KORRUPSIÝA GARŞY GÖREŞMEGIŇ ÝOLLARY Puly yzarla Hökümetleriň örän köp maddy serişdeleri bolýar we bu korrupsiýa, parahorlyga ýol açýar. Döwlet çykdajylary barada gyzyklan we habarlary okap olara gözegçilik et...

Sen salgyt töleýärmiň?

Hökümetler tarapyndan raýatlara salynýan salgytlar birnäçe asyrlar bäri dowam edip gelýän, döwlet bilen raýatyň aragatnaşygyny düzgünleşdirýän sistemadyr. Salgytlardan döwlete gelýän girdeji arkaly hökümetler raýatlara...

Ýurtlaryň gowşaklyk indeksi: Türkmenistan

Parahatçylyk fondy (The Fund for Peace) tarapyndan çykarylýan Ýurtlaryň gowşaklyk indeksi (FSI) diňe bir ýurtlaryň başdan geçirýän adaty basyşlaryny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem şol basyşlaryň netijesinde bir ýurduň...