Progres.Online

Ykdysadyýet

Türkmenistan bazar ykdysadyýetimi?

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 26-njy awgustyndaky duşuşugynda häkimiýetler: “Bazar ykdysadyýeti kemala gelýär hem-de ýurdumyzda hususy telekeçiligi goldamak, telekeçileri ykdysady özgertmeleri...

“Aýlyklarymyzy ýene galdyrdy özä”

Türkmenistandaky aýlyklar, inflýasiýa we manadyň hümmedi. Her ýylda bolşy ýaly, 2021-nji ýylda hem Türkmenistanda aýlyklar, pensiýalar, stipendiýalar we beýleki sosial ýeňillikler 10% artdyrylar. Habarlara görä...

Arzan benzin nämäni aňladýar?

Türkmenistanda benziniň 1 litr bahasy 1.5 manat (US$ 0.429). 870 manatdan ybarat bolan ýurtdaky minimal aýlyk bilen ölçelende 1 aýda 580 litr benziniň bahasyna barabardyr. Deňeşdirme hökmünde Germaniýadaky 1 aýlyga 1273...

Öň we häzir: Merkizi Aziýanyň oba hojalyk pudagy

Sowet Soýuzy dargandan soň soň Merkezi Aziýa ýurtlary täze döwlet gurluşyna başladylar we bu sebidiň her ýurdy özüçe ösüş ugrunda özbaşdak başlangyçlara gadam basdylar. Bu özbaşdak syýasatyň bir bölegi hem oba hojalyga...