Progres.Online

Sow@tly

Sanly sowatlylyk näme we ol näme üçin möhüm?

Sanly sowatlylyk – bu dürli şertlerde tehnologiýany we onlaýn metbugaty ulanmak, düşünmek we döretmek ukybydyr. Sanly sowatlylygyň hödürleýän başarnyklary: Kompýuterleri we olardaky dürli programmalary ulanmak (meselem:...

Näme üçin web sahypalar açylmaýar?

Türkmenistanda ýaşaýan internet ulanyjysy bolsaňyz “Bu web sahypasy näme üçin açylmaýarka?” diýen soragy köplenç özüňize sorag berýän bolmagyňyz mümkin. Bu babatda näme edip bolarka? Biziň her birimiz manyly we peýdaly...

Wirtual hususy tor barada esasy bilmeli zatlarymyz

Wirtual hususy tor (Virtual private network (VPN) – iňlisçe) – ulanyja internet arkaly hususy tora ygtybarly we howpsuz birikmäge mümkinçilik berýän tehnologiýa. Bu ulanyjynyň enjamy bilen ähli internet trafigini...

E-poçta hasabyňyzy nädip goramaly?

Internetdäki gizlinligiňizi goramak we kiberhüjümleriň täsirine sezewar bolmazlyk üçin edilmeli iň wajyp zatlaryň biri e-poçtaňyzy goramakdyr. E-poçtalar henizem giňden ulanylýan onlaýn aragatnaşyk tehnologiýasydyr. Şol...

Häkerlerden nädip goranmaly?

Kiber howpsuzlygyň kadalaryna eýerip, häkerlerden goranyp bilersiňiz. Ine, howpsuzlygyňyz üçin möhüm maslahatlar: Güýçli parollary ulanyň: Häklemegiň esasy bölegi ulanyjylaryň parollaryny ogurlamakdyr. Şol sebäpli...