Progres.Online

Ykdysadyýet

“Tebigy baýlyklaryň gargyşy”

“Tebigy baýlyklaryň gargyşy” (ресурсное проклятие, resource curse) Tebigy resurslarynyň (nebit, gaz we beýleki minerallar) artykmaçlyk etmegi we olardan gazanyljak girdeji bir ýurt üçin uly bereket ýaly görünse hem...

Jemi Içerki Önüm näme we ol nädip hasaplanylýar?

Türkmenistanyň Jemi Içerki Önüminiň ösüş derejesi çap edilende birnäçe halkara guramalaryň we hökümetiň berýän sanlarynyň arasynda tapawutlar bolýar. Meselem, 2020-nji ýyl üçin JIÖ-niň ösüşini hökümet 5.9% ösüş diýip...

Meniň elimden gelýän zat barmy?

KORRUPSIÝA GARŞY GÖREŞMEGIŇ ÝOLLARY Puly yzarla Hökümetleriň örän köp maddy serişdeleri bolýar we bu korrupsiýa, parahorlyga ýol açýar. Döwlet çykdajylary barada gyzyklan we habarlary okap olara gözegçilik et...

Sen salgyt töleýärmiň?

Hökümetler tarapyndan raýatlara salynýan salgytlar birnäçe asyrlar bäri dowam edip gelýän, döwlet bilen raýatyň aragatnaşygyny düzgünleşdirýän sistemadyr. Salgytlardan döwlete gelýän girdeji arkaly hökümetler raýatlara...