Progres.Online

Jemgyýet

2021-nji yýlda adam söwdasy barada

2021-nji ýylyň Dünýäde adam söwdasy hasabatyna hökümetiň programmalarynda adam söwdasy, döwlet lukmançylyk hyzmatlarynda ýa-da beýleki pudaklarda adam söwdasy we mejbury zähmet, hökümet tarapyndan dolandyrýlýan...

MÖHÜM SAN: 46 GÜN

Gadyrly okyjy, Türkmenistanyň “Migrasiýa hakynda” kanunyna, watanyna gaýdyp bilmeýän raýatlaryň pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna degişli üýtgetme girizildi. Kanuna girizilmeli goşmaçalara Türkmenistanyň...

Merkezi Aziýadaky konspirasiýa teoriýalary

Covid-19 5G telefon ulgamynyň üsti bilen ýaýraýan eken. СOVID-19 Hytaýyň gizlin bio ýarag programmasynyň önümi. Belarusda/Gruziýada oppozisiýanyň protestleri hökümete bolan hakyky nägilelige esaslanýarmy ýa-da olar...

Sowet Soýuzynda dogulmadyklaryň sosiologik portrety

14 ýaşly obaly ýetginjek, Aşgabadyň 20 ýaşly talyby we Stambulda işleýän 29 ýaşly migrant dürli gymmatlyklary we islegleri bilen tapawutlanýan dürli adamlar, emma sosiologlar Merkezi Aziýanyň ýaşlarynyň arasynda köp...

Näme üçin polisiýa reformasy geçirilmeli?

Hukuk goraýjy edaralar güýç ulanyjy we jeza beriji organlardyr. Post-sowet ýurtlarynda kazyýet ulgamy biraz özgeren hem bolsa, polisiýa uýtgemän sowet polisiýasy bolup galdy. Polisiýa jemgyýetden ýokary durýar we ilat...

Türkmenistan PISA synaglaryna gatnaşmalymy?

PISA (Programme for International Student Assessment) – dürli ýurtlaryň bilim ulgamlarynyň işine we hiline baha bermek üçin niýetlenen deňeşdirme gözlegidir. PISA gözlegleri Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (OECD)...