Progres.Online

Jemgyýet

Şahsy pikir: Hökümet myhmanhana gurmalymy?

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanda her ýyl birnäçe täze oteller hökümet tarapyndan sargyt edilip, gurulýar we olaryň millionlarça dollarlyk nyrhlary bolýar. Hususy otelleriň gurluşugyna rugsat berilmeýär we diňe Awazadaky...

Ýollar haçan açylar?

Türkmenistanyň hökümetiniň raýatlaryň hereket azatlygyndan gorkmagy bes etmegine 5 sebäp. Türkmenistanda halkara syýahat 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri ýatyryldy we ýurt bütin serhet çäklerini ähli transport ulgamlary...

Progresiň gymmatlyklary

Progres.online redaksiýasynyň maglumatlara we meselelere çemeleşmekde, şeýle-de olary döretmekde we ýaýratmakda eýerýän ýörelgeleri we gymmatlyklary: Parahatçylykly: Biz islendik meselä konstruktiw çemeleşip, fiziki we...