Progres.Online

Jemgyýet

Türkmenistanyň seýsmologiki ýagdaýlary

Türkmenistanda, seýsmiki taýdan aktiw zonada ýerleşensoň, ýer titremeleri köp bolýar. Sen olar barada nireden duýduryş we maglumat alýarsyň? Türkmenistan seýsmiki taýdan aktiw zonasynyň 4-nji kategoriýasynda ýerleşýär...

Talyban ýeňdi. TOPH başa bararmy?

Hytaý goşulmazlygy saýlasa, şol bir näbellilik dowam eder ýa-da iň gowy ssenariýada Potemkin TOPH (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) gaz geçiriji toslamasy ýaly bir zat bolar. Bu aralykda Aziýanyň Öşüş Banky...

Parahat, gowy ýaraglanan ýurt

Awstraliýada ýerleşýän Ykdysadyýet we parahatçylyk instituty tarapyndan her ýyl çap edilýän Global Parahatçylyk Indeksine görä, Türkmenistan 2021-nji ýylda ýarag importynyň iň köp artan ýurtlarynyň hatarynda. Şol bir...

Propiska düzgünini reformirlemelimi?

Türkmenistanda Sowet Soýuzyndan miras galan “propiska” düzgüni saklanyp gelýär. Öňa Içeri işler ministrligi gözegçilik edýär. Propiskanyň gysga taryhy Propiska adalgasy ilkinji gezek Sowet Soýuzynda 1925-nji ýylda RSFSR...

2021-nji yýlda adam söwdasy barada

2021-nji ýylyň Dünýäde adam söwdasy hasabatyna hökümetiň programmalarynda adam söwdasy, döwlet lukmançylyk hyzmatlarynda ýa-da beýleki pudaklarda adam söwdasy we mejbury zähmet, hökümet tarapyndan dolandyrýlýan...

MÖHÜM SAN: 46 GÜN

Gadyrly okyjy, Türkmenistanyň “Migrasiýa hakynda” kanunyna, watanyna gaýdyp bilmeýän raýatlaryň pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagyna degişli üýtgetme girizildi. Kanuna girizilmeli goşmaçalara Türkmenistanyň...

Merkezi Aziýadaky konspirasiýa teoriýalary

Covid-19 5G telefon ulgamynyň üsti bilen ýaýraýan eken. СOVID-19 Hytaýyň gizlin bio ýarag programmasynyň önümi. Belarusda/Gruziýada oppozisiýanyň protestleri hökümete bolan hakyky nägilelige esaslanýarmy ýa-da olar...