Progres.Online

Jemgyýet

Alymlar Ahal-teke atlarynyň aslyny ýüze çykardylar

Hytaýyň Lanzhou şäherindäki Gansu Oba Hojalyk Uniwersitetinden sekiz alym Ahal-teke atlarynyň aslyny we nesiliniň gözbaşyny öwrenmek üçin, bütin dünýäden 22 tohumdan (481 at) umumy genom maglumatlary we 24 tohumdan (544...

Türkmenistan ýene iň ýapyk ýurt

Raýat erkinligi çäklendirilýän ýurtlaryň sany barha artýar. CIVICUS Monitor guramasyna görä,  Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk 6-njy ýurdudyr. CIVICUS Monitor 197 ýurtda raýat jemgyýeti üçin amatly şertleri, ýurduň içinde...

Negatiw habarlary nähili dogry özleşdirmeli

Gaýga batmazlyk üçin näme etmeli? Habarlary aktiw okamak we özüni oňat duýmak kyn bolup biler. Hem-de adam psihikasynyň şeýle aýratynlygy bar – biz negatiwe has köp üns berýäris – şeýlede bütin dünýäniň günlik tertibi...