Progres.Online

Sowet Merkezi Aziýasy 100 obýektde

“100 obýektde Sowet Merkezi Aziýasynyň taryhy” – onlaýn muzeý sergisi bolup, Sowet Merkezi Aziýasynyň taryhyny material obýektler arkaly beýan edýär. Neil Macgregoryň “100 obýektde dünýäniň taryhy” atly kitabyndan ylhamlanyp döredilen bu sergi Sowet Merkezi Aziýasyny öwreniş işlerini köpçülige ýetirýär. Şeýle hem, sergi Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýadaky taryhynyň beýanyny material obýektler we biografiýalar bilen baýlaşdyrmaga bagyşlanylýar.

Onlaýn sergi asyl görnüşinde belli bir döwrüň, ideýanyň, tejribäniň ýa-da wakanyň beýanyny gürrüň berýän 70 sany material obýekti hödürleýär. Her bir obýektiň terjimehaly Sowet Merkezi Aziýasyny öwreniş ylymlarynyň alymy ýa-da Merkezi Aziýanyň ýaşaýjysy tarapyndan düşündirilýär. Obýektler Sowet döwrüniň we onuň dargamagynyň tejribelerini hem-de sebitiň wagtlaýyn we biografiki geografiýasyny şöhlelendirýär.

Sergi geýim-gejim we iýmit taryhy ýaly üýtgeşik zatlaryň üsti bilen, Sowetleriň synmagyny hem-de döwrüň çylşyrymly, polifonik beýanyny görkezýär. Käbir obýektler migrasiýanyň taryhyny, beýleki sebitler bilen arabaglanyşygy, serhetleriň we emläkleriň durnuksyzlygyny ýa-da köpdürli medeniýetliligiň we globallygyň ölçeglerini alamatlandyrýar.

Sergi Sowet Soýuzynyň dargamagynyň otuz ýyllygyna bagyşlanyp, Sowet döwrüniň sebitdäki taryhy ylmy barlaglarynyň dürlüligini görkezýär. Obýektleriň umumy sany 100-e ýetýänçä sergi goşant goşujylar üçin açyk bolar.

Çeşme: Soviet Central Asia in 100 objects

Hepdelik täzeliklere: / Weekly newsletters: