Progres.Online

Merkezi Aziýalylar Garward Kolleksiýalarynda

Merkezi Aziýalylar Garward Kolleksiýalarynda” atly onlaýn sergi Merkezi Aziýanyň taryhyna degişli dürli şahslary we personažlary şekillendirýän artefaktlar ýygyndysydyr. Onda edermen Amir Timuryň bagynda myhmanlary garşylaýan pursatyndan başlap, Sowet pionerler lagerinde güneşleýän çagalaryň suratlaryna çenli synlamak bolýar. Sergide Merkezi Aziýanyň taryhy pars miniatýuraçylarynyň işleri ýa-da Sowet fotograflarynyň filmleri ýaly, dürli görnüşli eserlerde öz beýanyny tapýar. Eserleriň dürli nukdaýnazarlardan beýan edilmegi diňe bir merkezi aziýalylaryň asyrlaryň dowamynda nähili kabul edilendigini açyp görkezmän, eýsem Merkezi Aziýany tapawutly medeniýetler gurşawynyň bir bölegi hökmünde hem janlandyrýar.

Suratda:
Türkmenistanyň halyçylary. Sowet maglumat býurosynyň suratlar ýygyndysyndan.

Hepdelik täzeliklere: / Weekly newsletters: