Progres.Online

Türkmenistanda çaga edinmek we çaganyň genderini saýlamak islegi

2001-nji ýylda, Nuran Hortasçu, Şaron S. Bastug we Öwezdurdy B. Muhammetberdiýew (Gara deňiz we Merkezi Aziýa gözleg merkezi we Türkiýäniň Orta Gündogar Tehniki Uniwersiteti) “Türkmenistanda we Azerbaýjanda çaga edinmek arzysy: ogul seçimi we gymmatlyklary gazanmak üçin serişde” atly gözlegi çap etdi. Gözleg Türkmenistanda we Azerbaýjanda çaga edinmegiň ähmiýeti baradaky pikirleri derňeýär. Awtorlaryň gelen netijesine görä, türkmenistanlylar çaga meselesine däp-dessurçyl garaýarlar we azerbaýjanlara seredende ogul edinmegi gyz edinmekden has ileri tutýarlar.

Gözleg we metodlar

 • Gözlegiň awtorlary Aşgabatdan 228 aýaldan we 176 erkekden, Azerbaýjanyň Baku şäherinden 355 aýaldan we 240 erkekden sowalnama aldylar.
 • Sowalnama gatnaşan türkmenistanlylaryň 98%-i nikaly (ilkinji nikasy). Gatnaşyjylaryň hiçisi biri-biri bilen nikaly däl.
 • Türkmenistanly gatnaşyjylaryň arasynda erkekler aýallardan has bilimli.
 • Azerbaýjanly gatnaşyjylaryň umumy bilim derejesi türkmenistanlylaryňkydan ýokary eken.
 • Awtorlar sowalnama gatnaşyjylara çaga we nikalaşmak temalarynda birnäçe soraglar berdiler.
 • Näçe çaga edinmek islegi, çagalaryň nikadaky ähmiýeti, ilkinji çagany planlamak, gyz ýa oglan çaga seçimi ýaly soraglar berildi.
 • Sowalnamada maliýe howpsuzlygy, başgalaryň kabul etmegi/hormatlamagy, durmuşdan lezzet almak/gowy wagt geçirmek, maşgala ýakynlyk, ýeke bolmazlyk/dostlaşmak, durmuşda üstünlik gazanmak duýgusy, ölümden soň hatyra saklamak, maşgalanyň adyny dowam etdirmek ýaly gymmatlyklary çagalaryň nähili ösdürýändikleri soraldy. Şeýle hem, gatnaşyjylaryň bu gymmatlyklara nä derejede ähmiýet berýändigi soraldy.

Netijeler

 • Türkmenistanly gatnaşyjylar köplenç gyz çaga seredende ogul edinmegi ileri tutýarlar.
 • Türkmenistanlylaryň aglabasy ilkinji çaganyň ogul bolmasyny isleýärler.
 • Türkmenistanly erkekler aýallara garanyňda iň uly çagasynyň oglan bolmasyny arzylaýarlar.
 • Türkmenistanly gatnaşyjylar maliýe howpsuzlygy, durmuşdan lezzet almak, maşgala ýakynlygy, dostlaşmak, üstünlik duýgusy, ölümden soň ýatlama, nesil dowamaty meselesinde ogullary gyzlardan has gymmatly hasaplaýarlar.
 • Türkmenler köplenç çagalara maşgala durmuşynyň möhüm bölegi ýaly seredýärler we durmuş gurandan soň dessine çaga edinmek isleýärler. Bu Oguz türkmen maşgalasynda däp bolan nebere modeline eýermekdir.
 • Türkmenistanly erkekler aýallara garanyňda has kän çaga edinmek isleýärler.
 • Emma, soňky 20 ýylda Türkmenistanda dogluş derejesi peseldi. Munuň ençeme ýyldan bäri, aýallaryň jemgyýetdäki ornuny artdyrmak synanyşyklary bilen bagly bolmagy ahmal.
 • Umuman, gözleg şäherleşmäniň we aýallaryň statusynyň näçe çaga edinjegine we oglan ýa gyz çaganyň ileri tutulmasyna täsir edip biljekdigini ýüze çykardy.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: