Progres.Online

Progresiň gymmatlyklary

Progres.online redaksiýasynyň maglumatlara we meselelere çemeleşmekde, şeýle-de olary döretmekde we ýaýratmakda eýerýän ýörelgeleri we gymmatlyklary:

  • Parahatçylykly: Biz islendik meselä konstruktiw çemeleşip, fiziki we dil zorlugyna, gorkuzmalara orun bermeýäris. Ylalaşygyň bolmadyk ýa-da bolup bilmejek ýerinde hem garşydaşyň mertebesine hormat goýmagy we äsgermegi öňe sürýäris.
  • Oýlanşykly: Biz oýlanyşykly we dürli öwüşginli pikir alyşmak üçin howpsuz gurşaw döretmäge ymtylýarys. Biz medeniýetimizde pikirlenmäniň, derňemäniň, seljermäniň, başgalaryň pozisiýasyna düşünmäniň we medeniýetli diskussiýanyň ösmeginiň tarapdary. Progres.online jemgyýetiň myş-myşlar we misinformasiýa bilen dolandyrylyşyny däl-de, ylma, logika we subutnamalara esaslanýan dolandyrylyşy öňe sürýär. Munuň üçin hem, okyjylary pikirlerini paýlaşmazdan öňürti maglumaty doly okamaga we seljermäge, köp meseleleriň diňe ak we gara däl-de, dürli reňklere we öwüşginlere eýedigini ýatlamaga we her bir meselede öz şahsy jogapkärçiligi barada pikirlenmäge çagyrýarys.
  • Pikir azatlygy: Progres.online dürli pikirleriň beýän edilip bilinmesi üçin parahatçylykly we howpsuz giňişligi döredýär. Muňa ählimiz öz şahsy göreldämiz bilen gatnaşyp bileris.
  • Çydamly: Pikirlenişi, durmuş ýörelgesi, görnüşi, ynanjy we milleti özüňkiden üýtgeşik bolan adamlara goýulýan hormat we adamkärçilik sagdyn çydamlylygyň binýadydyr. Progres.online bir adama ýa topara garşy haýbaty, zulumy, sylaşyksyzlygy we trollygy öz içine alýan hereketlere çydamlylyk görkezmeýär we degişli şahslara duýduryş ýa-da gadagançylyk girizip bilýär.
  • Raýdaşlykly: Progressiw, parahatçylykly, gumanistik gymmatlyklaryň, analitiki pikirlenmäniň, demokratiki institutlaryň döremeginiň wajypdygyna ynanýan islendik adam biziň işlerimize goldaw bermek (teswirlemek, paýlaşmak, paýlaşany goldamak) bilen raýdaşlygyny görkezip biler.

Gynansakda, jemgyýetimizde analitiki makalalary ýazýan we seljerýän guramalardyr merkezler ýok. Biz edýän işlerimize düşünýän türkmenistanlylaryň heniz azdygyna düşünýäris we bize goldaw hem raýdaşlyk görkezýänleriň ählisine çuňňur minnetdarlygymyzy bildirýäris. Janyňyz sag, işleriňiz rowaç bolsun!

Işlerimizi goldamagyňyzy we paýlaşmagyňyzy dowam etmegiňizi, paýlaşanyňyzda doly görnüşde paýlaşmagy we çeşmesini görkezmegi unutmazlygy haýyş edýäris.

Progres.online analitiki onlaýn žurnaldyr. Progres ýokary hilli ylmy barlaglaryň we derňewleriň üsti bilen, Türkmenistandaky jemgyýetçilik tendensiýalaryna has içgin we aýdyň düşünmegi öňe sürýär.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: