Progres.Online

Okyjynyň sesi

Okyjynyň sesi: Näme üçin döwlet emläkleri hususylaşdyrylýarka?

Салам Прогрес. Мумкин болса сорагым барды сизе. Наме себап сонкы вагт Туркменистанын довлет эмлаклери ызлы-ызына хусусылашдырляка? Эйсем бу СССР даргандан сон онки довлете дегишли эмлаклерин мугут, гара схемалар аркалы...