Progres.Online

Merkezi Aziýanyň açyk foto arhiwi

2021-nji ýylyň 7-nji martynda Merkezi Aziýanyň açyk foto arhiwi taslamasynyň web sahypasy açyldy. Bu XIX asyryň ortalaryndan XX-nji asyryň ahyryna çenli Merkezi Aziýany şekillendirýan suratlary paýlaşmak isleýän ähli foto kolleksionerleriň gatnaşmagyna açyk, gyzykly taslamadyr. Fransiýanyň Milli Ylmy Gözleg Merkeziniň (CNRS) taryhçysy we Alerte Héritage International Obserwatoriýasynyň esaslandyryjysynyň biri Swetlana Gorşenina bu taslama barada gürrüň berýär. Kolleksiýada Türkmenistanyň taryhyna degişli suratlar bar.

Suratyň ady: Merkezi Aziýanyň görnüşleri /  Sene: 1902 / Ýeri: Çardjew (Türkmenabat), Türkmenistan

Suratyň ady: Merw. Süýji-köke satyjylary. /  Sene: 1912

Makala çeşmesi

Ulanylan suratyň ady: Türkmenler. Gelin ýigidiň öýüne barýar. Sene: 1924 ýyl.

Suratlaryň çeşmesi

Hepdelik täzeliklere: / Weekly newsletters: