Progres.Online

Korrupsiýa

Meniň elimden gelýän zat barmy?

KORRUPSIÝA GARŞY GÖREŞMEGIŇ ÝOLLARY Puly yzarla Hökümetleriň örän köp maddy serişdeleri bolýar we bu korrupsiýa, parahorlyga ýol açýar. Döwlet çykdajylary barada gyzyklan we habarlary okap olara gözegçilik et...

Korrupsiýamy ýa-da kleptokratiýa?

Soňky 30 ýylda Merkezi Aziýa ýurtlarynda korrupsiýa hökümet dolanşygynyň we jemgyýetimiziň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Korrupsiýa wezipeli döwlet işgärleri, işewür adamlar, ýönekeý raýatlar hem baş goşýar...

“Korrupsiýa” näme bolýa?

Korrupsiýa (parahorlyk) – emeldaryň halkyň beren ygtyýarlyklaryny şahsy bähbidi üçin hyýanatçylykly ulanmagydyr. Korrupsiýa jemgyýetdäki ynamy, adalaty ýok edýär, ykdysady ösüşi bökdeýär we deňsizligi, garyplygy, sosial...