Progres.Online

Medeniýet

Merkezi Aziýalylar Garward Kolleksiýalarynda

“Merkezi Aziýalylar Garward Kolleksiýalarynda” atly onlaýn sergi Merkezi Aziýanyň taryhyna degişli dürli şahslary we personažlary şekillendirýän artefaktlar ýygyndysydyr. Onda edermen Amir Timuryň bagynda myhmanlary...

Sowet Merkezi Aziýasy 100 obýektde

“100 obýektde Sowet Merkezi Aziýasynyň taryhy” – onlaýn muzeý sergisi bolup, Sowet Merkezi Aziýasynyň taryhyny material obýektler arkaly beýan edýär. Neil Macgregoryň “100 obýektde dünýäniň taryhy” atly kitabyndan...

Hydyr Derýaýewiň täsin ykbaly

Türkmen edebiýatynyň ussady Hydyr Derýaýewiň biziň aramyzdan gidenine indi birnäçe ýyl bolupdyr. 1937-nji ýylda 32 ýaşly Hydyr Derýaýew üçlügiň karary bilen «halk duşmany» diýlip yglan edildi hem-de 10 ýyl möhlet bilen...

Azatlygyň paradoksy

“Häzirkizaman adamynda heniz hem gorky bar we ol her hilli diktatorlara öz azatlygyny elden bermäge ýa-da maşyndaky nurbata öwrülip, azatlygyny ýitirmäge meýilli bolýar.” Biziň nä derejede erkindigimize beýik nemes...

Söz kökümiz-öz kökümiz

“Söz kökümiz-öz kökümiz”  kitabynda türkmen diliniň taryhyna we türkmen kökli sözleriň pars, arap we ýewropa dillerine ýaýraýşyna degişli gyzykly taryhy faktlar derňelýär. Şeýle-de, kitapda türkmen diliniň pars...

Pespäl, işe berlen adamdy

Allaýar Çüriýewiň “Bir soragyň ýigrimi ýyllyk sütemi” atly kitabyndan Balyş Öwezow barada ýatlamalar. Men şu makala material toplap ýörkäm, bir topar adamlar bilen söhbetdeş bolmaly boldum. Birnäçeleri Balyş Öwezowyň...