Progres.Online

Sebitimiz

Merkezi Aziýada elipbiýi latynlaşdyrma mirasy

2021-nji ýylda, Oksford uniwersitetinden Huw du Boulay we Sofya du Boulay “Täze elipbiýler, köne düzgünler: Merkezi Aziýada latynlaşdyrmak, miras we azatlyk” atly makalasyny çap etdiler. Makala görä...

Dedowşina näme we oňa garşy nähili göreşmeli?

Resmileriň beýanatlaryna we harby özgertmelere garamazdan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň goşunlarynda dedowşina we harby düzgünlere/kanunalara laýyk gelmeýän gatnaşyklar heniz hem saklanyp galýar. Dedowşina näme? Dedowşina...

Gazagystanda garyplygyň kemter hasabat berilmegi

“Gazagystan sosial üpjünçilik ulgamyny üýtgedýär. Garyplar has gowy ýaşarlarmy?” atly hasabata görä, Gazagystanyň hökümeti resmi statistikalaryň ýurtdaky garyplaryň sanyny nädogry hasabat berendigini boýun aldy...

Täjigistanda çagalar üçin aliment töleme krizisi

Merkezi Aziýanyň analitik hasabat býurosynyň “Täjigistanda ýanýoldaşyň aliment töleme krizisi: kakalar çagalaryny eklemekden ýüz öwürýärler” atly hasabatyna görä, Täjigistanda çaga aliment bermeli ene-atalaryň 90%-i...

Merkezi Aziýanyň krizisdäki mümkinçiligi

2023-nji ýylyň ýanwarynda, žurnalist Brýus Pannier “Russiýanyň Ukrainadaky söweşi Merkezi Aziýanyň arabaglanşygyny özgerdýär” atly analizi çap etdi. Awtor Russiýanyň Ukrainadaky uruşynyň Merkezi Aziýa...