Progres.Online

Sebitimiz

Goňşulykda wizaly gatnaşyklar

Türkmenistanyň beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen syýahatçylyk we söwda gatnaşyklary pes derejededir. Onuň iň esasy sebäpkari ýurtlaryň arasynda wiza talapynyň bolmagydyr. Gazagystanly, gyrgyzstanly, täjigistanly we...

Gazagystanda femisidiň sebäplerine syn

Gazagystanda hökümet derejesinde korrupsiýa, jeza berilmezlik, býurokratiýa we garyndaşparazlyk soňky döwürde aýal-gyzlara duşmançylykly, ýigrenç bilen çemeleşmegiň düýpli ýokarlanmagynyň düşündirişi bolup biler. 30...

“Eşidýän hökümet” näme?

Postsowetistan podkastynyň “Eşidýan hökmet we syýasy partiýalar” epizodyndan alynan sitatalar. Gepleşigiň myhmanlary ýakynda Özbegistanda wekilhana açan Şwesiýanyň “Merkezi Aziýa” jemgyýetiniň başlygy Pulat Ahunow we...

Gazagystanda köp aýallylygyň dürli keşpleri

Jemgyýetiniň sosial garaýyşlary konserwatiw hasaplanýan Gazagystan jynsy gatnaşyklar we nikalaşmak tejribelerinde liberal durmuş ýörelgelerini patriarhal dünýägaraýyşlar bilen utgaşdyrýar. Köp aýallylyk meselesi...

Näçe gazagystanlylaryň iýmite puly ýetenok?

Gazagystanlylaryň arasynda geçirilen jemgyýetçilik garaýyşlary öwrenýän barlag, ýurtda ähli sosial görkezijileriň ep-esli ýaramazlaşandygyny ýüze çykardy. Pikir soraşygyň netijeleriniň käbiri: “Iýmit üçin ýeterli bar...

Türkmenistan üçin Hytaý sapaklary

Fewral aýynda the Economist žurnalynyň çap eden Bütindünýa demokratiýa indeksine görä, umumy sanawdaky 167 ýurduň arasynda Türkmenistan 162-nji orny eýeledi. Goňşy ýurtlarymyzdan Täjigistan 159, Özbegistan 155...