Progres.Online

Sebitimiz

Näçe gazagystanlylaryň iýmite puly ýetenok?

Gazagystanlylaryň arasynda geçirilen jemgyýetçilik garaýyşlary öwrenýän barlag, ýurtda ähli sosial görkezijileriň ep-esli ýaramazlaşandygyny ýüze çykardy. Pikir soraşygyň netijeleriniň käbiri: “Iýmit üçin ýeterli bar...

Türkmenistan üçin Hytaý sapaklary

Fewral aýynda the Economist žurnalynyň çap eden Bütindünýa demokratiýa indeksine görä, umumy sanawdaky 167 ýurduň arasynda Türkmenistan 162-nji orny eýeledi. Goňşy ýurtlarymyzdan Täjigistan 159, Özbegistan 155...

Özbegistan jyns deňsizligini ýok edip bilermi?

Jedelli bolsa-da, adam potensialynyň giňden ösdürilmegi, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýewiň reformalarynda ileri tutulýan ugur hökmünde garalýar. Özbek zenanlary demografiki taýdan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň...

Gruziýa korrupsiýa garşy nädip göreşdi?

“Transparency International” (TI) halkara aç-açanlyk guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 165-nji orny eýeledi. Türkmenistan...

Nebidiň beýleki tarapy

Nebidiň beýleki tarapy, daşky gurşawyň zaýalanmagy, sosial adalat we garyplyk ýaly möhüm meseleleri gozgaýan dokumental film. Gazagystanyň özboluşly owadan tebigatyny we ýönekeý oba halkynyň durmuşyny suratlandyrmak...