Progres.Online

Sebitimiz

Özbegistan: Amyderýanyň gurap başlan ýeri

Bir wagtlar möwçli akan derýanyň akym ugry boýunça edilen syýahat, tebigy betbagtçylygyň öňüni almagyň nähili kyn boljakdygyny görkezdi. Ürgenç, Şawat Kanalynyň boýunda balykçylar. (Awtory: Dewid Trilling. 10-njy...

Merkezi Aziýada aýal-gyzlaryň tölegsiz zähmeti

BMG-nyň “BMG zenanlary: Ideg ykdysadyýetine täzeden garaýyş we ösüş üçin aýallary güýçlendirmek” atly hasabatyna görä, Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlarynda aýallaryň oýde tölegsiz iş jogapkärçiligi azaldylanda...

Merkezi Aziýada klimat sebäpli içerki migrasiýa

Bütindünýä bankynyň hasabatyna görä, 2050-nji ýyla çenli Merkezi Aziýada içerki klimat migrasiýasy üç ssenariýa boýunça ýokarlanmagyna garaşylýar: pessimistik, inklýuziw ösüş we amatly klimat ssenariýalary. Pessimistik...

Merkezi Aziýada suw baýlyklarynyň ýagdaýy

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy “Global suw baýlyklarynyň ýagdaýy” atly ilkinji hasabatyny çap etdi. Hasabat jemgyýetiň, klimatyň, daşky gurşawyň üýtgemeginiň global suw çeşmelerine edýän täsirine baha berýär we...

Özbegistanda çagalar işlemeli bolýarlar

Özbegistanda çaga zähmetini ulanmak azalsa-da, ol düýbünden ýok edilmedi. Ýurtda bazarlarda we köpçülik ýerlerinde işleýän çagalara duşmak adaty ýagdaý. Köp çaga dynç alyş günlerinde bazarlarda oba-hojalyk önümlerini...

Goňşulykda wizaly gatnaşyklar

Türkmenistanyň beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen syýahatçylyk we söwda gatnaşyklary pes derejededir. Onuň iň esasy sebäpkari ýurtlaryň arasynda wiza talapynyň bolmagydyr. Gazagystanly, gyrgyzstanly, täjigistanly we...